JASMIJN KROL
Jasmijn Krol is gefascineerd door hoe iets beweegt in een kader, daar vast zit, en omrand wordt. Hoe iets verschijnt, er is en weer verdwijnt. Hoe het kader verandert, zoekt en iets vangt maar soms juist meer zegt over datgene wat er buiten valt.
De spanning die ontstaat tussen ruimte, beweging en de manier van waarnemen, benaderen en kaderen is de leidraad van het onderzoek waaruit nieuw werk kan ontstaan. Krol is steeds op zoek naar beelden waarin het spanningsveld tussen 'vaste' en 'losse' elementen een grote rol speelt. Belangrijk is daarbij steeds ook de vraag hoe verschillende media zoals film, fotografie en performance daarop kunnen inspelen. De potentie voor beeld kan zich aandienen in de theatraliteit van de openbare ruimte, de choreografieën van het dagelijks leven, de wereld als decor waarin 'spelers' bewegen, stil staan, rennen, verdwijnen en verschijnen.
Krol probeert het spanningsveld dat hier ontstaat te vangen waarbij er steeds gekozen wordt uit een van de vier door de jaren heen ontwikkelde methodes waarmee ze het kader en het medium steeds op een ander manier kan inzetten. Zo laat ze film zich onttrekken aan de tijd en tot stilstand komen door vertraging en focus, en brengt ze fotografie, het stilstaande beeld, in beweging door sequentie en ritme te gebruiken. In die dialoog tussen haar en de wereld onderzoekt Krol hoe de waarneming een positie kan
innemen ten opzichte van de camera, beweging, herhaling, tijd, het verdwijnen en verschijnen.

Stijn Huijts

Curator Prospects & Concepts, Art Rotterdam
Directeur Bonnefantenmuseum

BACK TO INDEX >
Jasmijn Krol is fascinated by how something moves in a frame, is stuck there, and is bordered. How something appears, is there and disappears again. How the frame changes, searches and catches something, but sometimes even more so is a statement of that which falls outside of the frame. The tension that is created between space, movement and ways of observing, approaching and framing is the direction her research takes and from which new work can emerge. Krol is always looking for images wherein the tension between ‘fixed’ and ‘free’ elements plays a major role. The question of how different media such as film, photography and performance can respond accordingly is important. The potential for images can arise in the theatricality of the public space, the choreographies of everyday life, the world as a stage where ´actants’ move, stand still, run, disappear and appear.
Krol tries to catch the tensions that are created here by choosing one of four methods she has developed through the years that allow her to use the frame and the medium differently every time. She lets film withdraw from time and come to a standstill through delay and focus, and brings photography, the still image, in motion through sequence and rhythm. In this dialogue between her and the world, Krol examines how perception can assume a position in relation to the camera, movement, repetition, time, disappearance and appearance.


Translation by Susanne Ferwerda